Prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda

Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej
Ukończył w 1977 roku Politechnikę Warszawską, Wydział MEiL, od tej pory jest pracownikiem
Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej (ITC PW) wchodzącego w skład struktury
Wydziału. Od roku 2016 do 2020 pełnił funkcję dyrektora ITC PW, wcześniej, w latach 2012-2016
zastępcy dyrektora do spraw naukowych, a w latach 2005-2012 prodziekana Wydziału MEiL PW.
Współautor i autor ponad 300 publikacji, w tym siedmiu monografii oraz szeregu referatów na
konferencjach, sympozjach i seminariach. Autor i współautor ponad 250 raportów z realizacji prac
badawczych i ekspertyz technicznych. Współautor szeregu patentów i zgłoszeń patentowych,
krajowych oraz międzynarodowych, w tym wdrożonych w praktyce przemysłowej. Członek Rad
Naukowych i Komitetów Redakcyjnych czasopism naukowych: Energetyka, Instal, Journal of Power
Technologies, Rynek Energii, Transactions of the Fluid Flow Machinery Institute.
Rozwiń Zwiń

Łukasz Beresiński

Dyrektor Departamentu Analiz Branżowych, BGK
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku nauk politycznych. Od 20 lat zawodowo związany z doradztwem finansowym i transakcyjnym oraz rynkiem kapitałowym.

W latach 2006-2017 pracował w Deloitte Advisory, gdzie zajmował się wycenami przedsiębiorstw oraz modelowaniem finansowym. Od 2017 r. związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Dyrektor odpowiedzialny za sektor paliwowy, gazowy i chemiczny.

Jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Rozwiń Zwiń

Alan Beroud

Prezes SKM Warszawa
Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w spółkach handlowych z branży budowlano-konstrukcyjnej oraz transportowej. Był odpowiedzialny za strategiczne projekty w dużych grupach kapitałowych, takich jak: ACS, PBG, IMPEL, a także rozwijał działalność spółek zależnych na nowych rynkach. Od 2019 roku pełni funkcję prezesa zarządu warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz energetyki na Politechnice Śląskiej. Ukończył szereg kursów specjalistycznych, m.in na The George Washington University, Harvard University oraz Massachusetts Institute of Technology. Posiada tytuł EMBA dla sektora energetycznego oraz Master’s Certificate In Project Management. Jego pasją są sporty i sztuki walki, których jest czynnym zawodnikiem.Rozwiń Zwiń

Szymon Byliński

Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Jest Absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Jako pracownik Ministerstwa Gospodarki, a następnie Ministerstwa Energii, zajmował się regulacjami dotyczącymi rynku paliwowego, infrastruktury paliw alternatywnych oraz jakości paliw. Był szefem resortowego zespołu ds. jakości paliw i paliw alternatywnych.
Jest współautorem kluczowych dokumentów dla rozwoju elektromobilności w Polsce: ustawy z dnia 11 stycznia o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Obecnie jako Dyrektor Departamentu jest odpowiedzialny za regulacje rynku elektromobilności i prace nad Polską strategią wodorową.

Rozwiń Zwiń

Prof. Tadeusz Chmielniak

Członek Polskiej Akademii Nauk, wykładowca na Politechnice Śląskiej
Ukończył w 1965 roku Politechnikę Śląską i od tej pory jest związany z tą uczelnią. W okresie 1982 - 2010 kierował Instytutem Maszyn i Urządzeń Energetycznych (obecnie Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki), Autor i współautor ponad 330 prac naukowych, w tym kilkunastu monografii i książek poświęconych istotnym problemom rozwoju energetyki. W dorobku ma też liczne patenty i wzory użytkowe zastosowane w przemyśle W latach 2010-2018 był Przewodniczącym Komitetu Problemów Energetyki PAN. Członek wielu Rad Naukowych i Komitetów Redakcyjnych czasopism naukowych.

Rozwiń Zwiń

Piotr Czopek

Dyrektor ds. regulacji, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
absolwent politologii w zakresie studiów europejskich na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Collegium Civitas w zakresie Globalizacji oraz Bezpieczeństwa Energetycznego. Od 2008 r. pracownik Ministerstwa Gospodarki, następnie Ministerstwa Energii, gdzie w Departamencie Energetyki, a następnie Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej zajmował się zagadnieniami związanymi z rozwojem odnawialnych źródeł energii, w tym mechanizmami wsparcia, a także energetyką rozproszoną, prosumencką.
Od 2019 r. jako Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej (Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii) w Ministerstwie Energii, a następnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Ministerstwie Klimatu i Środowiska nadzorował prace związane z planowaniem rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz tworzeniem warunków prawnych dla ich dalszego funkcjonowania, w tym w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.
Od stycznia 2021 r. jako Dyrektor ds. regulacji w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej zajmuje się kwestiami związanymi z promowaniem rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce.
Rozwiń Zwiń

Prof. UW dr hab. Tomasz Gackowski

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Prof. UW dr hab., Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Strategicznego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., analityk rynków finansowych oraz ekspert z zakresu komunikacji giełdowej. Wieloletni wykładowca akademicki polskich oraz amerykańskich uczelni. Uczestniczył w budowaniu strategii krajowych i międzynarodowych spółek z obszaru IT, media, investment & banking. Absolwent studiów MBA – „Zarządzanie technologiami wodorowymi”.
Rozwiń Zwiń

Filip Grzegorczyk

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. i Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie doktoryzował się z prawa Unii Europejskiej, a następnie uzyskał habilitację z prawa gospodarczego. Ukończył również program Summer Advanced Course in European Law University of London, King's College, Centre of European Law; program International Business and Trade Summer School Catholic University of America – Columbus School of Law oraz École de droit français Université d'Orléans.
W 2018 roku uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration na École de management de Normandie / AESE Business School / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Posiada wieloletnie doświadczenie w dużych spółkach kapitałowych na stanowiskach w randze członka zarządu i dyrektora. Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach o charakterze przemysłowym i jednostkach dominujących struktur holdingowych (energetyka, paliwa, sektor publiczny). Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Prezesa Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.
Rozwiń Zwiń

Dr Jacek Jaworski

Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu
Z dniem 25.09.2021r. powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na stanowisko Dyrektora Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.

Jest absolwentem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek górnictwo i geologia, specjalność gazownictwo ziemne. Na tym samym wydziale w 2004 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych
w specjalności inżynieria gazownicza. Autor lub współautor 45 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, z zakresu m.in. dodawania paliw odnawialnych do sieci gazowych, użytkowania gazu, metrologii przepływów, bezpieczeństwa transportu gazu oraz eksploatacji sieci gazowych. Przewodniczący Rady Programowej cyklicznej konferencji naukowo-technicznej FORGAZ.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1996 roku jako pracownik Laboratorium Metrologii Przepływów Instytutu Nafty i Gazu. W latach 2004-2008 pełnił funkcję kierownika Zakładu Metrologii Przepływów INiG, a od 2008r. funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego. Koordynator, kierownik, autor lub współautor szeregu prac badawczo-rozwojowych wykonanych m.in. w ramach programu HORYZONT 2020, prac finansowanych przez MNiSW i NCBR oraz prac na zlecenie m.in. PGNiG SA, PSG Sp. z o.o., GAZ-SYSTEM S.A., IGG, w większości zastosowanych i wdrożonych do praktyki przemysłowej.

Od 2015 Członek Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa (07.2016-02.2017 Wiceprezes). Członek zespołów oraz grup eksperckich i roboczych, takich jak m.in. grupa robocza Partnerstwo wodorowe (grupa II, V i VI, Ministerstwo Klimatu i Środowiska), grupa robocza Partnerstwo biogazowe (grupa ds. bioLNG i bioCNG oraz zatłaczania biometanu do krajowej sieci dystrybucyjnej gazu, MKiŚ), Zespół Ekspertów ds. Wodoru IGG, Zespół Ekspertów IGG czy Komitet Standardu Technicznego IGG (w latach 2007-2013 z-ca Przewodniczącego KST IGG).
Rozwiń Zwiń

Cezary Kaczmarczyk

Regionalny Dyrektor Generalny, Toyota Central Europe
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Doktoranckich w Polskiej Akademii Nauk. Prokurent i Dyrektor Regionalny w Toyota Central Europe z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu różnymi obszarami aktywności firm z branży automotive.
Rozwiń Zwiń

Dr hab. inż. Jakub Kupecki, Prof. IEn

Dyrektor Instytutu Energetyki
Kierownik i wykonawca prac w ponad 50 projektach z obszaru technologii wodorowych finansowanych przez KE, NCBR, NCN, MNiSW/MEiN, NFOŚiGW, Europejską Agencję Kosmiczną, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Uczestniczył w realizacji projektów dot. reaktorów HTR w Polsce (IEn, NCBJ) i Szwecji (KTH). Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz przemysłu, ponad 200 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 7 patentów i zgłoszeń patentowych, w większości skomercjalizowanych wynalazków. Dwukrotny stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA. Laureat nagród za działalność badawczą i naukową, w tym nagród Siemensa i Nernsta. Członek Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej. Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej, University of Iceland, University of Akureyri oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley.


Rozwiń Zwiń

Piotr Kuś

Dyrektor Generalny ENTSOG
Przed objęciem funkcji Dyrektora Generalnego ENTSOGu w styczniu 2022, Piotr Kuś pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Pionu Rozwoju w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. od stycznia 2017r. Do jego głównych zadań na tym stanowisku należały: współpraca międzynarodowa, relacje instytucjonalne, współpraca z instytucjami Unii Europejskiej oraz międzynarodowymi organizacjami handlowymi.

W latach 2019-2021 Piotr był Członkiem Zarządu GIE pełniącym funkcję sponsora obszaru CH4. Od 2016 roku był członkiem Komitetu Wykonawczego GTE nadzorującego działania zrównoważonych rozwiązań w odniesieniu do infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego. Wcześniej w latach 2008-2016 był Dyrektorem przedstawicielstwa w Brukseli Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A , odpowiedzialnym za obszar polityki europejskiej Spółki.

Przed dołączeniem do GAZ-SYSTEM S.A., w 2008 r. był zatrudniony w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie (PGNiG S.A.) w Przedstawicielstwie Spółki w Brukseli.
Piotr Kuś jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Rozwiń Zwiń

Jan Kuźmiński

MZA Warszawa
Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o., Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Transportu Publicznego, Przewodniczący Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Przewodniczący Komisji Taboru Autobusowego Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Ma 65 lat, karierę zawodową zaczynał jako nauczyciel przedmiotów technicznych, od niemal 40 lat związany jest ze stołeczną komunikacją miejską, doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno jako mistrz, kierownik działu, kierownik oddziałów, kierownik wydziału logistyki oraz Członek Zarządu ds. Operacyjnych. Od 31 maja 2011 r. jest Prezesem Zarządu Spółki. Wykształcenie wyższe: jest magistrem inżynierem mechanikiem, ponadto absolwentem studiów podyplomowych na kierunkach zarządzania oraz logistyki zarządzania. Jego hobby to myślistwo, numizmatyka i żeglarstwo.
Rozwiń Zwiń

Dr Przemysław Ligenza

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Jest doktorem nauk ekonomicznych, liderem rozwoju, restrukturyzacji i zarządzania zmianą w różnych organizacjach (ochrony środowiska, sektora finansów publicznych, firm prywatnych). Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe.

Dr Ligenza, wspólnie z różnymi zespołami, zrealizował szereg innowacyjnych projektów, których celem była optymalizacja kosztów
i wprowadzenie nowych usług i produktów. Jego zdaniem jednym z kluczowych działań zarządczych na rożnych poziomach menedżerskich jest rozwój kompetencji zasobów ludzkich, ukierunkowany na efektywne ich wykorzystanie w ramach danej organizacji.

Od stycznia 2019 r. był szefem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Obecnie, jako Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czuwa nad pracą Dyrektora Biura i nadzoruje Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej oraz Samodzielne Stanowisko BHP.
Rozwiń Zwiń

Łukasz Lisicki

Policy Officer, Komisja Europejska
Absolwent studiów magisterskich Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Uczestnik International Visitor Leadership Program (IVLP) w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i innowacji organizowanego przez Departament Stanu USA.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako konsultant i analityk rynku w zakresie ryzyk regulacyjnych i inwestycyjnych oraz doradztwa public affairs dla spółek energetycznych. W latach 2015-2016 pracował w Ministerstwie Energii w Departamencie Ropy i Gazu. W latach 2016-2018 był attaché energetycznym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Od 2019 w Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej, gdzie zajmuje się wewnętrznym rynkiem energii.

Jest także autorem publikacji na temat polityki energetycznej UE oraz rzecznictwa interesów gospodarczych w UE.
Rozwiń Zwiń

Artur Michalski

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Mgr inż. Artur Michalski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (1999). Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe, m.in. Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, Podyplomowe Studium Kompensacje Przyrodnicze Natura 2000 (SGGW), a także Studium Relacje Międzynarodowe i Dyplomacja oraz Podyplomowe Studium Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i zarządzanie. Ukończył również podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA).
W latach 2006-2008 był wiceprezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie wcześniej pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym czasie był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, obecnie ponownie pełni tę funkcję od grudnia 2015 roku.
W przeszłości był doradcą ministra środowiska oraz szefem gabinetu politycznego ministra.
W ostatnich latach pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu, a następnie Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Pracował również w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy na stanowisku Naczelnika Wydziału Funduszy Ekologicznych oraz w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie był specjalistą ds. organizacyjno-technicznych, a następnie kierownikiem Działu Nadzoru Technicznego.
W latach 2000-2001 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku doradcy Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Konwencji Klimatycznej ONZ.
Działa społecznie w organizacjach ekologicznych, m.in. w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.
Od roku 2002 uczestniczy w badaniach naukowych prowadzonych przez Pracownię Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych (SGGW). Szczególnie interesuje się tematyką akumulacji węgla przez środowisko leśne i glebowe (w tym zakresie robi doktorat), jak również pochłanianiem węgla i wykorzystaniem zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego terenów niezurbanizowanych oraz wykorzystaniem Konwencji Klimatycznej ONZ i instrumentów polityki klimatycznej dla rozwoju Polski.

Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych.

Ukończył liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu zarządzania projektami oraz cykl szkoleń dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych oraz beneficjentów. Był organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji i seminariów, krajowych i międzynarodowych.
W 2020 roku odznaczony został przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości. W 2016 roku otrzymał z rąk Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wręczył mu w 2016 roku Kordelas Leśnika Polskiego za szczególne zasługi dla leśnictwa.
Obecnie, jako Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadzoruje pracę Departamentu Transformacji Energetyki.
Rozwiń Zwiń

Dr Jan Michalski

Business Development Manager, Tyczka Hydrogen GmbH
Ukończył studia ekonomiczne oraz otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Technische Universität München. W ramach współpracy naukowej był zaangażowany w badania w dziedzinie polityki energetycznej na Wydziale Ekonomicznym University of Cambridge. Jego praca doktorska została nagrodzona przez International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy (IPHE) oraz Niemieckie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych (Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband). Jego specjalizacja obejmuje analizy biznesowe dotyczące infrastruktury dla pojazdów bezemisyjnych oraz modelowanie systemów i rynków energetycznych. Jest autorem lub współautorem wielu artykułów i książek w dziedzinie wodorowej.W latach 2009-2022 pracował jako Senior Project Manager w firmie doradczej Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST) nadzorując projekty na zlecenie międzynarodowych korporacji i władz publicznych m.in. dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, niemieckich ministerstw federalnych i landowych oraz przemysłu samochodowego i energetycznego. Od października 2022 r. jest odpowiedzialny za rozwój biznesu oraz rozbudowę infrastruktury wodorowej w niemieckiej firmie Tyczka Hydrogen GmbH.

Rozwiń Zwiń

Mgr inż. Paweł Mzyk

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)
Wcześniej również zastępca kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz
zastępca kierownika Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE).
Od 2016 roku Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego
Instytutu Badawczego w Warszawie.
Główny obszar działalności to system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Wieloletni członek kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości. Członek Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych powołanej przez
Prezydenta RP a także Rady Konsultacyjnej do spraw GIS przy Ministrze Klimatu i Środowiska.
Rozwiń Zwiń

Michał Niewiadomski

Założyciel Klubu Energetycznego, publicysta energetyczno-klimatyczny
Związany z mediami od blisko 30 lat. Pracował w Radiu Mazowsze, Rozgłośni Harcerskiej, Radiostacji, Polskim Radiu BIS, TVN CNBC, Programie Pierwszym Polskiego Radia i Rzeczpospolitej.
W 2021 r. otrzymał tytuł Osobowość Roku, nadawany przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej.
Rozwiń Zwiń

Dominika Niewierska

Kierownik, Dział Rozwoju Nowych Strumieni Biznesowych, PKN ORLEN
Jest Menadżerem ds. Rozwoju Nowych Strumieni Biznesowych w PKN ORLEN odpowiedzialnym za opracowanie i wdrożenie Strategii Wodorowej dla Grupy Kapitałowej ORLEN 2030, uruchomionej w lutym 2022 roku. Zajmuje się pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego dla kluczowych zadań strategicznych Grupy ORLEN. Zajmuje się również sprawami międzynarodowymi, angażując się w tworzenie europejskich i krajowych ram regulacyjnych dla nowych firm.

Zanim dołączyła do PKN ORLEN, była starszym ekspertem ds. badań i rozwoju w jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dominika jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie innowacji, badań i rozwoju oraz zarządzała kilkoma multidyscyplinarnymi programami projektów, w tym międzynarodowym projektem demonstracyjnym wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS).
Od 2018 roku opracowała wiele koncepcji i pomysłów na projekty z wykorzystaniem nisko i zeroemisyjnych technologii wodorowych.
Dominika jest absolwentką Politechniki Łódzkiej i posiada tytuł magistra inżyniera procesowego i środowiskowego w zakresie ochrony powietrza uzupełniony certyfikatem profesjonalnego zarządzania projektami.
Rozwiń Zwiń

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie SGH w Warszawie), a także studia w Stanach Zjednoczonych w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana – Champaign. Jest też absolwentem bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii. W Antwerpii na Free University of Berlin odbył studia w zakresie International Economics at RUCA. W roku 1991 otrzymał nagrodę Rektora UW za pracę doktorską, a w 1996 został wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za książkę „Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju”. W latach 2016-2020 Dziekan Wydziału Zarządzania UW a w 2012-2016 Prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy. Visiting profesor na kilkunastu światowych uczelniach. Wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii (m.in University of Cambridge), USA, Rosji, Chinach i w Korei. Pełnił i nadal pełni wiele funkcji doradczych. Na przestrzeni lat był lub jest członkiem rad nadzorczych, w tym m.in. PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., JSW S.A., PZU S.A., Banku Millennium S.A. Był Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej EUROLOT S.A..
Profesor Nowak wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz działalności publicznej. Jest członkiem Kapituły Godła „Teraz Polska”, Prezesem ogólnopolskiego Akademickiego Związku Sportowego, oraz Prezesem AZS UW, był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Zasiada w wielu organizacjach naukowych i radach programowych czasopism (w tym zagranicznych). Publikuje w jęz. polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
W grudniu 2018 r. wraz z 22 wybitnymi ekonomistami z całego świata – wśród których jest 4 laureatów Nagrody Nobla został członkiem Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie.
Rozwiń Zwiń

Bogusław Oleksy

Dyrektor Biura Rozwoju, Innowacji i Informatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, studiów Master of Business Administration in corporate management Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z
zakresu: prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim; rachunkowości i finansów; zarządzania; podatków na SGH, audytu wewnętrznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; zarządzania finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, administracyjno-prawnego na Uniwersytecie Śląskim; programów strukturalnych UE na Politechnice Śląskiej. Otrzymał certyfikat The
Strategic Leadership Academy Canadian International Management Institute.
Posiada wieloletnie doświadczenie w dużych spółkach kapitałowych na stanowiskach członka zarządu i dyrektora. Doświadczenie zawodowe zdobyte w spółkach przemysłowych i jednostkach
holdingowych w energetyce i sektorze paliwowym. Posiada także doświadczenie w kontroli państwowej. Był też pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada bogate doświadczenie w nadzorze korporacyjnym. Specjalista w zakresie finansów, zarządzania strategicznego i zarządzania majątkiem.
Jest zaangażowany w działalność publiczną. Jest od wielu lat prezesem AZS Katowice.
Rozwiń Zwiń

Grzegorz Pawelec

Dyrektor Działu Analiz, Hydrogen Europe
Posiada 15-letnie doświadczenie w doradztwie zawodowym, gdzie specjalizował się w projektach obejmujących naturalne źródła energii cieplnej i elektrycznej, energię odnawialną oraz paliwa alternatywne, takie jak LNG i wodór. Posiada tytuł magistra ekonomii
i finansów Politechniki Gdańskiej.

Grzegorz dołączył do Hydrogen Europe w maju 2019 r. jako Kierownik ds. Badań, Innowacji i Finansowania, odpowiedzialny za koordynację Morskiej Grupy Roboczej, skupiającej się na dekarbonizacji żeglugi oraz Grupy Roboczej ds. Finansów i Finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłego IPPP w zakresie wodoru w ramach Horyzontu Europa i fundusz innowacji ETS. Od stycznia 2022 Grzegorz jest dyrektorem Intelligence Team w Hydrogen Europe.
Rozwiń Zwiń

Dr Jacek Pawlak

Prezes Zarządu Toyota Central Europe
Jacek Pawlak (ur. 1963) jest prezesem Toyota Central Europe (TCE, do marca 2022 roku Toyota Motor Poland) i odpowiada za działalność i rozwój marek Toyota i Lexus w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. W 2012 roku został pierwszym w historii Polakiem zarządzającym polskim oddziałem Toyoty i stoi za sukcesem marki na polskim rynku.

Jest absolwentem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej (1982-1987). W 2006 roku ukończył studia doktoranckie na kierunku Instytucje Finansowe i Strategie Gospodarcze Firm na Uniwersytecie Warszawskim i uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Z przedstawicielstwem Toyoty w Polsce jest związany od 1991 roku, tj. od początku istnienia spółki Toyota Motor Poland, a od 1999 roku pełni wysokie stanowiska kierownicze. Był Dyrektorem Działu Rozwoju Sieci Dealerskiej, w 2002 roku został Dyrektorem Handlowym, zaś rok później Dyrektorem Zarządzającym. Kiedy obejmował stanowisko Dyrektora Handlowego, sieć dealerska Toyoty liczyła 53 stacje.

We wrześniu 2006 roku w ramach awansu został przeniesiony do europejskiej centrali Toyoty na stanowisko Dyrektora ds. rozwoju projektów strategicznych i sprzedaży w Europie. W 2010 roku wziął odpowiedzialność za wdrażanie nowej strategii Toyoty dla pięciu największych europejskich rynków – Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Włoch. Jego zespół zajmował się m.in. nową koncepcją oferty aut miejskich i samochodów dostawczych.

Po pięciu latach sukcesów w Toyota Motor Europe, dr Jacek Pawlak wrócił w 2012 roku do Warszawy i objął stanowisko prezydenta Toyota Motor Poland, zostając pierwszym w historii Polakiem zarządzającym polskim oddziałem Toyoty. W tym czasie Toyota zajmowała na polskim rynku 5. miejsce z roczną sprzedażą na poziomie 20 000 egzemplarzy.

Zmiany w sposobie funkcjonowania Toyota Motor Poland i sieci dystrybucji rozpoczął od analizy kluczowych obszarów, takich jak postrzeganie marki, konkurencyjność na rynku klientów indywidualnych czy strategia flotowa. Zespół pod jego kierunkiem wyznaczył 17 nowych projektów, które miały zwiększyć konkurencyjność Toyoty. Znalazł się wśród nich m.in. projekt przebudowy sieci dilerskiej, projekt zwiększenia rentowności zarządzania firmą, projekt wzmocnienia współpracy między kluczowymi działami centrali, projekt zwiększenia sprzedaży flotowej i liczby kontraktów na zarządzanie flotami, projekt wzmocnienia wizerunku marki w obszarach marketingu i PR, projekt popularyzacji hybryd i zwiększenia świadomości tej technologii, projekt ugruntowania jakości obsługi serwisowej oraz zarządzania dystrybucją części i akcesoriów, a także projekt rozwoju systemów finansowania w formie najmu i leasingu, który obecnie jest znany pod nazwą KINTO ONE i został wprowadzony jako jeden pierwszych w europejskiej sieci dystrybucji.

Pierwszy rok realizacji nowej polityki przyniósł umocnienie się Toyoty na polskim rynku motoryzacyjnym i awans w rankingu sprzedaży nowych samochodów osobowych z piątego na trzecie miejsce. Od 2020 roku Toyota jest najpopularniejszą marką samochodów w Polsce. W tym samym roku dr Jacek Pawlak otrzymał tytuł CEO of the Year przyznany przez polską organizację biznesową Executive Club. Sprzedaż marki w 2021 roku osiągnęła poziom 75 tys. samochodów, z których 57% stanowiły hybrydy.

Innowacyjność polskiego oddziału Toyoty, kierowanego przez Jacka Pawlaka sprawiły, że w 2016 roku objął równoległe stanowisko prezydenta spółki Toyota Central Europe działającej na terenie Czech, Słowacji i Węgier.

1 kwietnia 2022 roku Toyota Motor Poland otrzymała nazwę Toyota Central Europe i stała się nową centralą dla regionu Europy Środkowej. Pod kierownictwem Jacka Pawlaka Toyota Central Europe (TCE) odpowiada obecnie za rynki w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. We wrześniu 2022 roku prezes Toyoty został laureatem V edycji plebiscytu BRANDME CEO magazynu Forbes, w którym nagrodzeni zostali najbardziej autentyczni liderzy biznesu, cechujący się odwagą, transparentnością i realizujących swoją misję z pasją.
Rozwiń Zwiń

Bartłomiej Pawlak

Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA
Wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA, a poprzednio członek zarządu BGK Nieruchomości.
Jako prezes BOŚ Eko Profit S.A. stworzył narzędzia kompleksowego wspierania inwestycji, oparte na zasadach one-stop-shop. Wcześniej związany także z Grupą PKO BP S.A., gdzie odpowiadał m.in. za restrukturyzację i stworzenie nowego modelu zarządzania operacyjnego, oraz z PGNiG S.A., gdzie wdrożył strategię w obszarze konsolidacji działalności handlowej i upstreamu zagranicznego.
Pełnił też funkcję managera w międzynarodowych firmach doradczych (Arthur Andersen i Ernst & Young), gdzie był odpowiedzialny m.in. za usługi dla polskich przedsiębiorców. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Executive Studies in Finance i Podyplomowych Studiów Służby Dyplomatycznej. Stypendysta Herbert Hoover Institute i Woodrow Wilson Center for Scholars.
Rozwiń Zwiń

Justyna Piszczatowska

Redaktor naczelna Green-news.pl
Dziennikarka i ekspertka specjalizująca się w tematyce energii, biznesu i zrównoważonego rozwoju. Publikowała m.in. w "Rzeczpospolitej" i "Dzienniku Gazecie Prawnej". Współtworzyła serwis WysokieNapiecie.pl. W latach 2015-2018 była czterokrotnie nagradzana w konkursie Towarowej Giełdy Energii za najlepsze artykuły poświęcone rynkom energii elektrycznej i gazu. W 2017 roku otrzymała tytuł Dziennikarza roku.
Rozwiń Zwiń

Dr inż. Paweł Poneta

Dyrektor Wykonawczy ds. Badań i Innowacji, TAURON Polska Energia
W Grupie odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju działalności badawczo –innowacyjnej, zarządzaniem budżetem oraz wdrożeniami. Paweł Poneta od początku swojej kariery zawodowej związany był z sektorem badań i innowacji w dużych podmiotach gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie i wiedzę w obszarach budownictwa efektywnego energetycznie, nowych materiałów, energii oraz technologii ICT, a także jest specjalistą w zakresie źródeł finansowania działalności badawczo-rozwojowej. W swojej karierze zaangażowany był w ponad 50 projektów i programów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych zarówno krajowych jak i międzynarodowych. W Grupie TAURON zarządza również obszarem Open Innovation, gdzie między innymi realizowane są wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia na styku korporacja – startup. Problematyką wodorową zajmuje się od 2016 roku.
Rozwiń Zwiń

Tymoteusz Pruchnik

Prezes Zarządu Gas-Trading S.A. Grupa ORLEN
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie oraz Executive MBA Apsley Business School of London. Od kilku lat związany z Grupą Kapitałową PGNiG. Początkowo pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Komunikacji, a w 2016 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Gas-Trading S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje menadżerskie w instytucjach samorządowych i państwowych jak również w spółkach prawa handlowego. Działa w wielu różnych organizacjach pozarządowych pełniąc funkcje w organach zarządczych.Rozwiń Zwiń

Dr hab. Mariusz Ruszel

Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, profesor uczelni w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Energy Policy Studies". Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju". Laureat stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2017). Członek Niezależnej Grupy ds. Oceny Naukowej (Independent Scientific Evaluation Group, ISEG) programu „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa" NATO (2022-2024). Recenzent wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Samodzielny autor kilku monografii naukowych i ponad 60 artykułów naukowych.
Rozwiń Zwiń

Jacek Sasin

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Historycznym UW. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania administracją publiczną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.
Karierę zawodową zaczynał w Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. W latach 1998 – 2004 pracował w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych kierując Departamentem Orzecznictwa. Był kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu m.st. Warszawy, a następnie zastępcą burmistrza warszawskiej dzielnicy Śródmieście. W styczniu 2006 roku objął urząd I wicewojewody, a w lutym 2007 roku wojewody mazowieckiego. Od grudnia 2007 roku współpracował ze śp. Prezydentem Lechem Kaczyńskim – na początku, jako jego doradca. W listopadzie 2009 roku został powołany na stanowisko sekretarza stanu i zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Obowiązki pełnił do lipca 2010 roku. W tym samym roku w wyborach samorządowych został wybrany radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
W wyborach parlamentarnych w 2011 roku uzyskał mandat posła na Sejm VII Kadencji. Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz był członkiem Komisji Spraw Wewnętrznych. W kolejnych wyborach parlamentarnych, które odbyły się jesienią 2015 roku uzyskał mandat posła na Sejm VIII Kadencji. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, przewodniczącego Podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego oraz był członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
9 stycznia 2018 roku został powołany na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, a następnie Sekretarza Rady Ministrów.
Rozwiń Zwiń

Dr Arkadiusz Sekściński

Grupa PKN ORLEN
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk społecznych oraz Uczelni Łazarskiego (MBA Energetyka). Uczestnik programów stypendialnych w Atenach, Brukseli i Bergen.

Doświadczony menadżer, w sektorze energetycznym od 2007 r. (m.in. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, spółki z Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna, Grupy Kapitałowej PGNIG a obecnie PKN Orlen).

Ekspert w zakresie energetyki odnawialnej, autor artykułów naukowych w języku polskim i angielskim na temat bezpieczeństwa energetycznego .

Rozwiń Zwiń

Maciej Stec

Członek Rady Nadzorczej ZE PAK i Wiceprezes Grupy Polsat Plus
Maciej Stec pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej ZE PAK i Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. Pan Maciej Stec odpowiedzialny jest za strategię i nowe obszary rozwoju biznesowego. W Zarządzie Spółki Cyfrowy Polsat zasiada od listopada 2014 roku, od kwietnia 2019 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od kwietnia 2019 roku do maja 2022 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Polkomtel Sp. z o.o., gdzie w czerwca 2022 roku objął funkcję Członka Rady Nadzorczej. W kwietniu 2019 roku objął stanowisko Członka Rady Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z.o.o. Zasiada w radach nadzorczych spółek ZE PAK S.A., PAK-Polska Czysta Energia Sp. z o.o., Exion Hydrogen Polskie Elektrolizery Sp. z o.o., Grupa Interia.pl Sp. z o.o., Polsat Boxing Promotion Sp. z o.o., Mobiem Polska Sp. z o.o., BCast Sp. z o.o., Esoleo Sp. z o.o., Muzo.fm Sp. z o.o. Pełni również funkcję Członka Zarządu w spółkach Polsat Ltd. oraz Polsat Jim Jam Ltd. oraz członka organu nadzoru w Stowarzyszeniu Program Czysta Polska.

Maciej Stec posiada wszechstronne, wieloletnie doświadczenie w obszarze telekomunikacji i mediów, od początku swojej kariery zawodowej związany jest z rynkiem telewizyjnym. W latach 2007-2019 był Członkiem Zarządu Telewizji Polsat Sp. z o.o. oraz Dyrektorem Sprzedaży i Zakupów Zagranicznych, natomiast w okresie 2018-2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Eleven Sports Network Sp. z o.o. Od 1998 roku pracował m.in. w domu mediowym OMD Poland Sp. z o.o. należącym do Omnicom Group, gdzie w latach 1998-2003 zajmował stanowisko dyrektora Brand & Media OMD. Od lutego 2003 do maja 2007 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego biura reklamy Telewizji Polsat - Polsat Media Sp. z o.o. (obecnie Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. Sp.k.).

Maciej Stec posiada również kompetencje w dziedzinie czystej energetyki i zdobywa doświadczenie w tej dziedzinie poprzez zaangażowanie od roku 2020 w organy nadzorcze spółek z grupy ZE PAK S.A. oraz zarządzenie spółkami z Grupy Polsat Plus działającymi w obszarze zero i niskoemisyjnej energetyki – Esoleo i Exion Hydrogen Polskie Elektrolizery.

Maciej Stec ukończył studia na kierunku zarządzanie i marketing Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Rozwiń Zwiń

Dr inż. Marek Sutkowski

Kierownik ds. Technologii i Innowacji, Horus-Energia Sp. z o.o
Marek Sutkowski, absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, doktor nauk technicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zespołów prądotwórczych i kogeneracyjnych oraz paliw konwencjonalnych i alternatywnych zarówno gazowych jak i ciekłych.

Od ponad 20 lat zajmuje się metodami wykorzystania wodoru w silnikach tłokowych. Uczestniczył w kilkunastu innowacyjnych projektach badawczo-rozwojowych w większości finansowanych z funduszy europejskich. W latach 2006-2016 zatrudniony w dziale rozwoju systemów energetycznych firmy Wärtsilä.

Odpowiedzialny za rozwój gazowych zespołów prądotwórczych i kogeneracyjnych, w szczególności w zakresie zwiększania sprawności oraz paliw niekonwencjonalnych.

Od 2016 zatrudniony w firmie Horus-Energia i odpowiedzialny za rozwój oraz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań mających na celu zwiększenie niezawodności i optymalizację pracy zespołów prądotwórczych i kogeneracyjnych oraz możliwość stosowania szerokiej palety paliw ciekłych i gazowych, w tym również paliw specjalnych.
Rozwiń Zwiń

Dr hab. inż. Andrzej Szałek

Doradca Zarządu, Toyota Central Europe
Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych z tytułem doktora inżyniera ze specjalizacją budowa i eksploatacja maszyn. W swojej pracy naukowej wykorzystał sztuczną inteligencję do zarządzania pracą maszyny roboczej. Obecnie zajmuje się problematyką napędów nisko i zeroemisyjnych w pojazdach. Dorobek w tym zakresie zaowocował uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Jest autorem bądź współautorem 30 publikacji naukowych.
Karierę zawodową w branży motoryzacyjnej realizował od początku w firmie Toyota Motor Poland. Z koncernem Toyota jest związany od 1999 roku. Specjalizuje się w budowie i eksploatacji samochodów z napędem hybrydowym oraz z ogniwami paliwowymi. Obecnie zajmuje się wprowadzeniem na polski rynek pojazdów z napędem wodorowym oraz związaną z wodorem infrastrukturą.
Rozwiń Zwiń

Dr hab. Grzegorz Tchorek

Zastępca Dyrektora Instytutu Energetyki. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Doktor habilitowany, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjator powołania i kierownik Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością i Zmianami Klimatu na Wydziale Zarządzania UW. Absolwent i od 2007 r. pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 2007–2017 pracownik NBP, zatrudniony w jednostkach zajmujących się zagadnieniami integracji walutowej. Jego zainteresowania badawcze i naukowe obejmują: konkurencyjność i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, łańcuchy wartości różnych sektorów gospodarki, źródła innowacyjności firm, mobilność współdzieloną, energetykę, zastosowania wodoru oraz wyzwania transformacji energetycznej i klimatycznej. Brał udział i kierował projektami badawczymi Narodowego Centrum Nauki, studiami wykonalności i ekspertyzami w zakresie energetyki i elektromobilności. Bierze również aktywny udział w pracach międzynarodowych i krajowych gremiów badawczych i doradczych. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Przewodniczący zespołu ekspertów ds. wodoru w Izbie Gospodarczej gazownictwa, członek Rady Naukowej Beijing Research Centre w Pekinie.
Rozwiń Zwiń

Piotr Woźny

Prezes Zarządu ZE PAK
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację sędziowską i radcowską, po czym pracował w drugim z zawodów. Do 2015r. wspólnik zarządzający kancelarii prawnej GWW oraz szef praktyki telekomunikacyjnej w tej kancelarii.

W latach 2000 - 2001 pełnił funkcję wiceministra łączności w rządzie premiera Jerzego Buzka. Od 24 listopada 2015 do końca marca 2017r. wiceminister cyfryzacji w rządzie premier Beaty Szydło, odpowiedzialny za kwestie budowy sieci szerokopasmowych finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz za koncepcję utworzenia i funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Od maja 2017r. zaangażowany w sprawy dotyczące walki ze smogiem, najpierw jako doradca ówczesnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego, później od 17 stycznia 2018r. jako wiceminister w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a od marca 2018r. do 31 maja 2020r. w charakterze Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze. Zajmował się kwestiami tworzenia regulacji prawnych dotyczących standardów emisyjnych kotłów na paliwa stałe oraz norm jakościowych paliw stałych używanych do ogrzewania domów, jak również implementacją termomodernizacyjnej ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych, która została wprowadzona od 1 stycznia 2019r.

Od czerwca 2018r. do stycznia 2019r. pełnił funkcję zastępcy prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a od 31 sierpnia 2019r. do dnia 31 maja 2020r. pełnił funkcję prezesa zarządu NFOŚiGW. Jako prezes zarządu NFOŚiGW był odpowiedzialny za nadzór nad realizowanym przez NFOŚiGW programem wsparcia zakupu domowych instalacji fotowoltaicznych Mój Prąd, jak również za modyfikację i wdrożenie zmiany programu Czyste Powietrze.

Od czerwca 2020 roku do listopada 2020 roku Pan Piotr Woźny pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZE PAK SA.
Rozwiń Zwiń

Ireneusz Zyska

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W latach 2007 - 2011 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. W 2011 roku zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych. Od 2000 do 2006 pracował w departamencie prawnym dużej spółki prawa handlowego we Wrocławiu oraz w kancelarii syndyka, zajmując się obsługą prawną przedsiębiorstw. W latach 2006 do 2011 pełnił funkcję zastępcy burmistrza miasta Świebodzice. W tym czasie był także dwukrotnie wybierany radnym rady miejskiej. W latach 2012 do 2015 prowadził kancelarię radcy prawnego, w ramach której współpracował z dużymi podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami notowanymi na GPW, a także występował w licznych procesach jako pełnomocnik osób fizycznych i prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz ochrony konkurencji i konsumentów.
W wyborach parlamentarnych w 2015 roku został wybrany posłem na Sejm RP z okręgu wałbrzyskiego. W Sejmie RP VIII kadencji pracował w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w ramach której przewodniczył pracom podkomisji stałej ds. polityki regionalnej. Pracował także w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W marcu 2016 roku został powołany na członka Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.
Założyciel i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, który w Sejmie RP VIII kadencji stał się ogólnopolską platformą merytorycznej dyskusji i kształtowania opinii na temat transformacji polskiego górnictwa i energetyki, bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania zasobów naturalnych, paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii, rozwoju elektromobilności oraz zastosowania nowoczesnych technologii w procesie zmian i kształtowania polskiego systemu elektroenergetycznego, w tym energetyki jądrowej i rozproszonej.
Rozwiń Zwiń